കൈരളി ടിവിയിലെ ‘ഹലോഡോക്ടർ’ പരിപാടിയിൽ പുരുഷന്മാരിലെ സ്ഖലനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഡോ. പ്രമോദ് സംസാരിക്കുന്നു…