കൊളസ്‌ട്രോളും ഉദ്ധാരണക്കുറവിനെക്കുറിച്ചും ഡോ. പ്രമോദ് സംസാരിക്കുന്നു