പുരുഷ വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ചും വേരീക്കോസീലിനെയും കുറിച്ച് ഡോ. പ്രമോദ് സംസാരിക്കുന്നു