കൈരളി ടിവിയിലെ ഹലോ ഡോക്ടർ പരിപാടിയിൽ
‘മാനസിക സംഘർഷവും ഉദ്ധാരണ ശേഷിക്കുറവും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ പ്രമോദ് സംസാരിക്കുന്നു