ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലു വർഷമായി. ഭാര്യയുടെ ഭയംമൂലം ഇതുവരെ ലൈംഗിക ബന്ധം സാധിച്ചിട്ടില്ല. പല ഡോക്ടേഴ്‌സിനെയും മനശാസ്ത്രജ്ഞനെയും കണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ ഒരു പരിഹാരം ലഭിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ വിവാഹ മോചനത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ?

തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. ഭയം മാറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും ഉചിതമായ ചികിത്സ സെക്‌സ് തെറാപ്പിയാണ്. സെക്‌സ് തെറാപ്പി എന്നാൽ നേരിട്ട് സെക്‌സ് ചെയ്യിപ്പിക്കലല്ല. കൊഗ്‌നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ ചികിത്സാ രീതിയുടെ തത്വങ്ങളിലധിഷ്ഠിതമായി ശാസ്ത്രീയമായി നടത്തുന്ന ഒരു ചികിത്സാ മാർഗമാണ്. ക്രമേണ വ്യക്തിയുടെ ഭയവും ആശങ്കയും കൃത്യമായും ചിട്ടയായും ക്രമാനുഗതവുമായുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ കുറച്ചുദിവസങ്ങൾകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇതിലൂടെ ഭയവും ഉത്കണ്ഠയും മാറ്റി ശരിയായും ചിട്ടയായുമുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ ദമ്പതികളെ വിജയകരമായ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്ന ചികിത്സാ മാർഗമാണ് ഇത്. ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ചകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയും.