കൈരളി ടിവിയുടെ ഹലോ ഡോക്ടർ പരിപാടിയിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ശീഘ്ര സ്ഖലനത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചും ഡോ. പ്രമോദ് സംസാരിക്കുന്നു…