ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടൻ യൂറിനറി ഇൻഫെക്‌ഷനാണെന്നു കരുതി സ്വയം ചികിത്സ തുടങ്ങരുത്. കിഡ്നി സ്റ്റോൺ, ഗർഭാശയ മുഴകൾ, മൂത്രനാളിയുടെ ചുരുങ്ങൽ, കാൻസർ തുടങ്ങിയ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും യൂറിനറി …