ലൈംഗികബന്ധത്തിന് അനുയോജ്യസമയമുണ്ടോ ?

2184 Views 0 Comment
മനോരമ ഓണ്‍ലൈനില്‍ എഴുതിയ ലേഖനത്തില്‍ നിന്ന് ലൈംഗികബന്ധത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം ഏതെന്നു ചോദിക്കുന്നവരാണ് പല ദമ്പതികളും. രാത്രി മാത്രമേ ലൈംഗികബന്ധം പാടുളളൂവെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. അതിനു …

ഏതാണ് അനുയോജ്യമായ സമയം ? അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടോ ?

1005 Views 0 Comment
മനോരമ ഓണ്‍ലൈനില്‍ 2019 ഫെബ്രുവരി 13ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം ലൈംഗികബന്ധത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം എതെന്നു ചോദിക്കുന്നവരാണ് പല ദമ്പതികളും. രാത്രി മാത്രമേ ലൈംഗികബന്ധം പാടുളളൂവെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും …