അഗ്രചര്‍മം പിന്നോട്ട് മാറാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ട്, ക്രീം മതിയോ ?

675 Views 0 Comment
25 വയസുണ്ട്, ഉദ്ധാരണം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ലിംഗാഗ്രത്തിലെ തൊലി പിന്നോട്ട് മാറാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, വേദനയുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ലിംഗം ചുരുങ്ങി ഇരിക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാം നോര്‍മലായി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തെങ്കിലും വ്യായാമം …

ക്രീമുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ഫൈമോസിസ് മാറുമോ ?

554 Views 0 Comment
25 വയസുണ്ട്, ഉദ്ധാരണം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ലിംഗാഗ്രത്തിലെ തൊലി പിന്നോട്ട് മാറാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, വേദനയുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ലിംഗം ചുരുങ്ങി ഇരിക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാം നോര്‍മലായി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തെങ്കിലും വ്യായാമം …

അഗ്രചർമം പുറകിലോട്ടു മാറാത്തത് ലൈംഗികതയെ ബാധിക്കുമോ?

2323 Views 0 Comment
പുരുഷലിംഗം ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ അഗ്രചർമം തടസ്സമില്ലാതെ പുറകോട്ട് മാറേണ്ടതാണ്. കുട്ടി ജനിക്കുമ്പ‍ോൾ തന്നെ ശിശുരോഗവിദഗ്ധൻ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജന്മസിദ്ധമായ വൈകല്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ജനനസമയത്ത് ഇക്കാര്യം …

വ്യായാമവും ക്രീമുകളും കൊണ്ട് ലിംഗാഗ്രത്തിലെ തൊലി പിന്നോട്ട് മാറുമോ (phimosis)?

455 Views 0 Comment
25 വയസുണ്ട്, ഉദ്ധാരണം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ലിംഗാഗ്രത്തിലെ തൊലി പിന്നോട്ട് മാറാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, വേദനയുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ലിംഗം ചുരുങ്ങി ഇരിക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാം നോര്‍മലായി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തെങ്കിലും വ്യായാമം …

വ്യായാമവും ക്രീമുകളും കൊണ്ട് ലിംഗാഗ്രത്തിലെ തൊലി പിന്നോട്ട് മാറുമോ ?

1114 Views 0 Comment
25 വയസുണ്ട്, ഉദ്ധാരണം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ലിംഗാഗ്രത്തിലെ തൊലി പിന്നോട്ട് മാറാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, വേദനയുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ലിംഗം ചുരുങ്ങി ഇരിക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാം നോര്‍മലായി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തെങ്കിലും …