ഹണിമൂൺ… ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ

5819 Views 0 Comment
ഹണിമൂൺ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാൻ ആകാത്ത ഒരേടാണ് എന്നത് യാഥാർഥ്യം തന്നെ..എന്നാൽ ഹണിമൂണിൽ രോഗബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതൽ ആണ്..പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക്… ഹണിമൂൺ സമയത്ത് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ്, പൂപ്പൽ ബാധ …

ഹണിമൂണിലെ ആ ഫോൺ ശബ്ദങ്ങൾ

3368 Views 0 Comment
അവൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാവർക്കും നിസ്സാരമെന്നു തോന്നാവുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നവുമായാണ് ആ പെൺകുട്ടി കടന്നുവന്നത്. വികാരാർദ്രമായി ചേർത്തുപിടിക്കേണ്ട ആ കരങ്ങളിൽ എപ്പോഴും അപശകുനം പോലൊരു ഫോൺ. ഒന്ന് പ്രണയം …