കൈരളി ചാനലിലെ ‘ഹലോ ഡോക്ടർ’ പരിപാടിയിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം നടക്കാത്ത വിവാഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോ. പ്രമോദ് സംസാരിക്കുന്നു.