മരുന്നുകള്‍കൊണ്ട് പ്രയോജനം ലഭിക്കാത്ത കേസുകളിലാണ് സാധാരണ ഓപ്പറേഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലിംഗത്തിന് ദൃഢത കിട്ടുവാന്‍വേണ്ടി ദണ്ഡുകള്‍പോലെയുള്ള വസ്തുക്കള്‍ (prosthesis) ലിംഗത്തിനുള്ളിലെ കോര്‍പ്പസ് ക്യാവര്‍ണോസ എന്ന രണ്ട് അറകളിലും ഓപ്പറേഷന്‍ …