ലൈംഗികത ആസ്വാദ്യകരമാക്കാനും സ്റ്റാമിന കൂട്ടാനും പുരുഷന്മാർ പല മാർഗവും സ്വീകരിക്കും. ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠ അകറ്റാനും പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കാനും സഹായിക്കും. സമ്മർദവും ഉത്കണ്ഠയും …