മൂത്രത്തില്‍ അണുബാധ ഉണ്ടായതിന്‍റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇവയാണ് 1. മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോള്‍ ഉള്ള നീറ്റലും പുകച്ചിലും 2. ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക 3. അടിക്കടി മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തോന്നുക 4. മൂത്രശങ്ക …