കുട്ടികളോടുള്ള ലൈംഗികപീഡന കേസുകൾ ദിനം പ്രതി വർധിക്കുമ്പോള്‍ ക്കളുടെ സുരക്ഷിത്വത്തെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആശങ്കയും വര്‍ധിക്കുകയാണ് . പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പൊതുവേ ശ്രദ്ധനൽകാറുള്ള നാം ആൺകുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ …