കാത്സ്യം ഓക്‌സലേറ്റ്‌ കല്ലുകള്‍ വന്നാല്‍

704 Views 0 Comment
കാത്സ്യം കല്ലുകളിലെ ഒരിനമാണ് ഓക്‌സലേറ്റ്‌ കല്ലുകള്‍. ഭക്ഷണത്തിലെ ഓക്‌സലേറ്റ്‌ അളവ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടും ചില ജനിതക തകരാറുകള്‍ കൊണ്ടും കുടലിനെ ബാധിക്കുന്ന ചില തരം അസുഖങ്ങള്‍ കൊണ്ടും …

ബെർത്തോളിൻ ഗ്രന്ഥികള്‍ വറ്റുമ്പോള്‍ മരുഭൂവിന് സമാനം അവള്‍

1107 Views 0 Comment
ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ / യോനീ വരൾച്ച (Lack of lubrication / vaginal driness) കനത്ത വേനലിൽ വറ്റിവരണ്ടു മണൽക്കാടായി കിടക്കുന്ന പുഴ…യോനിയെ മരുഭൂവിന് സമാനമാക്കുന്ന …