പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ വരുന്നതില്‍ അറുപത് ശതമാനം പേർ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ളവരാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർ നാല്പതിനും അറുപതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുളളവരും. ചെറുപ്പക്കാരിൽ വരുന്ന പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസർ പൊതുവെ …