മൂത്രമൊഴിക്കാന്‍ തോന്നിയാലും , അതിനായി വാഷ് റൂമില്‍ പോയാലും വേണ്ടതിലും ഏറെ സമയം എടുക്കുന്ന ചിലരെക്കുരിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സാധാരണ ഗതിയിലായി പ്രായമായവരിലാണ് ഇത്തരത്തില്‍ മൂത്രമൊഴിക്കാന്‍ തുടങ്ങാനുള്ള …