ചോദ്യം : ഭാര്യയുമായി വദനരതിയില്‍ ഏര്‍പ്പെടാറുണ്ട്. വദന രതിയിൽ (Oral Sex) ഏർപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടോ? ഉത്തരം : സാധാരണ രീതിയിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അനവധി ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും …