ചോദ്യം : ഭര്‍ത്താവ് നേരെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു , ഡോക്ടര്‍ രതിപൂര്‍വ ലീലകള്‍ക്ക് പ്രസക്തിയില്ലേ ?റോസ്‌ലിന്‍ , മൂവാറ്റുപുഴ ഉത്തരം : ഫോര്‍പ്ലേ എന്ന വാക്ക് ഭാര്യ …