കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സർവകലാശാലയിൽ ഓഫീസ് സീനിയർ സുപ്രണ്ട് ആണ് ജോസഫ്. വയസ് 40. ഇരുപത്തിയാറാം വയസിൽ ആയിരുന്നു വിവാഹം. ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതാവാണ്. ഭാര്യ മേഴ്‌സി. …