ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പലർക്കും ഉണ്ട്. എത്ര സമയം വരെ ബന്ധപ്പെടണം? ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര തവണ ബന്ധപ്പെടാം എന്നതെല്ലാം പലപ്പോഴും ദമ്പതികളെ അലട്ടുന്ന …