പലപ്പോഴും സ്വകാര്യമായി ഉയര്‍ന്നു കേള്‍ക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്. ആര്‍ത്തവകാലത്ത് സ്ത്രീകളെ പുറത്തു മറ്റൊരു മുറിയില്‍ ആക്കുന്ന കാലം ഒക്കെ മാറിമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു..ആര്‍ത്തവ ശുദ്ധി ആകുന്നതു വരെ ലൈംഗീക …