കന്യാചര്‍മം സാങ്കല്‍പ്പീകമാണോ ? അതില്ലെകില്‍ പരിശുദ്ധയായി കാണാന്‍ ആകുമോ ?..വിവാഹത്തോട് അടുക്കുന്നവര്‍ പലപ്പോഴും പങ്കുവെക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇത്..കന്യാചര്‍മം പൊട്ടിയോ എന്നറിയാന്‍ ആദ്യ രാത്രിയില്‍ വെളുത്ത കിടക്കവിരി ഉപയോഗിക്കുന്ന …