ലൈംഗികബന്ധ സമയത്ത് ലിംഗത്തിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതിന്‍റെ കാരണമെന്ത് ? ലൈംഗിക ബന്ധ സമയത്ത് പുരുഷ ലിംഗത്തിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് വിവിധ കാരണങ്ങളുണ്ട്. സംഭോഗ സമയത്ത് സ്ത്രീയുടെ യോനിയിൽ …