കുടുംബ ജീവിത്തിലെ ഇഴയടുപ്പത്തിനു ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്  സെക്‌സ്. ആനന്ദകരമായ ജീവിതത്തിന് നല്ല സെക്‌സ് ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധമാണ്. ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള ഒത്തൊരുമായാണ് നല്ല സെക്‌സിന് …