യൂറിനറി ഇൻഫെക്‌ഷൻ വരാനുള്ള കാരണങ്ങള‍്‍ വിവാഹത്തിന് മുൻപ്, ശേഷം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം. വിവാഹത്തിന് മുൻപ്: ∙ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്നതും മൂത്രമൊഴിക്കാതെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നതും …