ഇ മെയിലിലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും ഡോ. പ്രമോദിനു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവ ചോദ്യം : എനിക്ക് 24 വയസായി. സ്തനങ്ങള്‍ക്ക് അമിത വലുപ്പമുണ്ട്. കൂട്ടുകാരെല്ലാം പെണ്ണെന്നു പറഞ്ഞു …